Integrale loopbaan begeleiding

Integrale loopbaan begeleiding

Integrale loopbaanbegeleiding ( ILB) staat voor ons totaalconcept van intake tot nazorg van een deelnemer aan een ILB traject.

 

ILB is opgebouwd uit 3 opeenvolgende fasen:

1. Screening "0"meeting middels integrale loopbaanbgeleidingsplan

2. Re-integratie fase

3. Na- Zorg Fase

 

 

 

Bij een ILB traject starten we met het in kaart brengen van alle relevante problemen op de leefgebieden en het samenstellen van een stratprofiel/trajectplan.

 

 

Wij zijn er van overtuigd dat het zoeken, vinden en behouden van een structurele baan pas zin heeft als een deelnemer de relevante leefgebieden op orde heeft en zo het hoofd vrij heeft om zich volledig op werk te richten.

Vanuit de problemen op de leefgebiedeninventariseren we de spefcifieke hulpvraag op de leefgebieden en maken per leefgebied een plan van aanpak, waarbij we samen met onze ketenpartners werken aan een oplossing per leefgebied. ( Denkt U hierbij o.a. aan de leefgebieden Financiën, Schulden, Huisvesting, Sociaal Umfeld, Psychische gesteldheid etc).

 

 

 

 

Zodra de leefgebieden van een deelnemer relatief op orde zijn of er zicht is op een oplossing en we kunnen spreken van een fundament van de leefgebieden dat sterk genoeg starten we met de acquisitie naar een passende baan.

 

 

In onze werkwijze staat de deelnemer aan een traject er niet alleen voor, want onze trajectbegeleiders zoeken samen met de kandidaat naar passende vacatures en indien we een passende functie vinden, neemt een van onze trajectbegeleiders met de werkgever contact op voor een eerste inventariserden gesprek waarbij we het startprofiel van de kandidaat uitgebreid met de werkgever bespreken. Komt het op basis van dit gesprek tot een sollicitatie, dan begeleiden we de kandidaat tijdens het sollicitatie gesprek en bij een plaatsing verzorgen we in de eerste fase, in overleg met de werkgever en de kandidaat, de begeleiding op de werkvloer als ook de begeleiding op de diverse leefgebieden.

 

 

Afhankelijk van de kandidaat wordt dan in overleg met de opdrachtgever bepaald hoe het nazorgtraject van de deelnemer vormgegeven wordt, met de doelstelling om de kandidaat op termijn volledig los te kunnen laten. Ons doel is bereikt op het moment dat de deelnemer volledig zelfstandig kan functioneren op de leefgebieden of dat er strucurele ondersteuning voorhanden is en dat de kandidaat volledig aan het arbeidsproces kan deelnemen.

 

Wij zijn met onze ILB dienstverlening gespecialiseerd in de begeleiding van kwetsbare jongeren, Wajong en Wia kandidaten, (ex) gedetineerden en reluliere kandidaten die door verschillende omstandigheden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

 

 

SCF werkt volgens een vast principe, waarbij we bij de aanmelding van een nieuwe kandidaat eerst een grondige inventarisatie doorvoeren, op basis waarvan een advies wordt samengesteld richting de opdrachtgever.Voor de inventarisatie fase wordt een vast tarief in rekening gebracht, ongeacht of de kandidaat zal deelnemen aan een ILB traject bij SCf of niet.

Wij bespreken ons advies dan ook in detail met onze opdrachtgever, voordat wij in overleg een beslissing nemen over het wel of niet starten van een ILB traject.

 

Flexibiliteit staat bij ons hoog aangeschreven tijdens een ILB traject. Dit betekent dat wij onze dienstsverlening iedere maand via een maandelijkse voorgangsrapportage aan de opdrachtgever melden en tevens per maand factureren. Middels deze werkwijze is het mogelijk om maatwerk per kandidaat te leveren en tevens een traject te beëindigen als hier een gegronde reden voor is, zonder kapitaalvernietiging.

 

 

Een van onze expertise gebieden ligt op het vlak van het begeleiden van (ex) gedetineerden.

Voor deze doelgroep heeft SCF een aparte dienstverlening opgezet, die wij U graag in onderstaande uitleg nader toelichten:

 

Een belangrijk moment in het leven van een gedetineerde is het moment waarop de detentie periode eindigt en de gedetineerde de deur naar de vrijheid tegemoet loopt.

 

Integrale loopbaanbegeleiding "Tijdens Detentie":

 

Binnen de inrichting waar de gedetineerde zijn straf heeft uitgezeten, was alles geregeld: Woonruimte, eten en drinken, werk, eventueel een opleiding, ontspanning en begeleiding. Samengevat zijn veel gedetineerden gehospitalisserd door hun verblijf in een detentie inrichting. Dan komt het moment van in vrijheidsstelling en dan moet de persoon alles zelf gaan regelen. Woonruimte, de financiële zaken regelen, waaronder vaak schulden uit het verleden, een baan zoeken en wennen aan de vele prikkels buiten. Helaas gaat het hier vaak fout. Vol goede moed gaat de kandidaat op de eerste dagen in vrijheid alle uitzendbureau's langs op zoek naar werk. Helaas is de boodschap die hij of zij dan te horen krijgt vaak dezelfde en stereotype: "Don't call us, we call you"

 

Geen inkomen, wachten op een uitkering ( tot 8 weken tot het eerste betalingsmoment) te veel vrije tijd en geen vooruitzichten op verbetering: De volgende stap, die naar recidive is nog maar een hele kleine stap!

 

Second Chance Force biedt middels de dienstverlening "Integrale loopbaanbegeleiding" een link tussen de tijd tijdens detentie en de tijd na detentie.

Second Chance Force start binnen en gaat buiten verder met de loopbaanbegeleiding van een kandidaat.

Binnen de inrichting wordt middels het stappenplan integrale loopbaanbegeleiding voor die gedetineerden die in aanmerking komen een loopbaanplan gemaakt, waaraan indien relevant een opleiding wordt gekoppeld en werk binnen de inrichting dat aansluit bij het loopbaanplan. Tijdens de detentie periode gaat SCF al op zoek naar een passende, betaalde werkplek voor de kandidaat, zodat de kandidaat in het gunstigste geval al weet waar hij kan gaan werken voordat zijn detentie afloopt.

 

Integrale loopbaanbegeleiding "Na Detentie":

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een persoon al geruime tijd uit detentie is, maar er toch niet in slaagt om een betaalde baan te vinden. Hier sluit de integrale loopbaanbegeleiding avn SCF ook naadloos aan. Zodra de Gemeente, Uitkeringsinstantie, Gevangeniswezen of andere relevante instelling SCF een opdracht verleent tot een individuele integrale loopbaanbegeleidings-traject, gaan wij volgens de 14 stappen zoals deze in onze dienstverleningsbeschrijving, welke U kunt vinden in ons downloadcentrum, worden omschreven, direct aan de slag met de kandidaat.

 

Het begeleidingstraject omvat alle relevante acties die nodig zijn bij het bereiken van het gestelde doel voor de kandidaat: Een betaalde baan!

 

De kandidaat wordt middels onze uitzendformule bij U als opdrachtgever geplaatst voor de duur van 1 jaar, waarin de kandidaat door SCF wordt begeleidt.

 

 

Stappenplan Integrale Loopbaanbegeleiding SCF